Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin:  

  •     Elektroenergetyka
  •     Automatyka i diagnostyka przemysłowa
  •     Energoelektronika
  •     Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
  •     Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
  •     Technologie i systemy informatyczne
  •     Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych

Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Badawczego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

Nagroda Główna 30 000 PLN

2 Wyróżnienia po 15 000 PLN

 Konkurs składa się z dwóch etapów:

I  etap – zgłoszenia do 15.11.2017

Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) i przesłaniu go wraz ze streszczeniem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie lub pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com. W streszczeniu tym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy, nie powinno ono zawierać więcej niż 1000 słów. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 prac. Laureaci I Etapu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 31.12.2017. Lista Laureatów zostanie również opublikowana na stronie www.abb.pl/konkurs

II etap – zgłoszenia do 31.01.2018

W tym etapie Konkursu wezmą udział tylko Laureaci I Etapu. Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2) i przesłaniu go wraz z egzemplarzem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w maju 2018.
 
Kontakt

Centrum Badawcze ABB
ul. Starowiślna 13 A
31-038 Kraków
dopisek: "KONKURS o NAGRODĘ ABB"

Zapytania można również wysyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com
Szczegółowy harmonogram Konkursu

ETAP I    
do 15.11.2017 -  Termin nadsyłania zgłoszeń
do 31.12.2017 -  Ogłoszenie wyników I Etapu

ETAP II    
od 31.12.2017 do 31.01.2018 -  Termin nadsyłania prac
od 31.01.2018 -  Przegląd i ocena prac

WYNIKI    
do 31.05.2018 -  Powiadomienie Laureatów Konkursu pocztą elektroniczną
Maj 2018 -  Oficjalne ogłoszenie Laureatów Konkursu