Koszalin, dnia 31.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie aplikacji/ankiety na platformie Biura Karier Politechniki Koszalińskiej w ramach projektu „Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej promotorem aktywności zawodowej na rynku pracy” realizowanego przez Politechnikę Koszalińską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Koszalińska

ul. Śniadeckich 2

75-453 Koszalin

NIP: 669-050-51-68

  • PRZEDMIOT ZAPYTANIA:

Opracowanie aplikacji, która pozwoli na kontakt z uczestnikami projektu „Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej promotorem aktywności zawodowej na rynku pracy” w celu monitorowania karier zawodowych oraz badania losów uczestników projektu.

Aplikacja pozwoli na rozsyłanie ankiety (uprzednio przygotowanej przez zamawiającego) za pośrednictwem strony Biura Karier na wskazane przez zamawiającego adresy mailowe. Aplikacja będzie posiadała funkcjonalność gromadzenia oraz zliczania przekazanych danych.

Istnieje możliwość edycji ankiety znajdującej się w aplikacji przez zamawiającego.

  • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

listopad 2017 – 30 stycznia 2018

  • OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę

- zawierać cenę brutto realizacji usługi.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bk@kariera.koszalin.pl do dnia 09.11.2017 r.

  • OCENA OFERT

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów:

- Cena 100%

  • DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 94 347 89 28.