Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego  rozpoczyna realizację projektu pn. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej -Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego” nr umowy UDA-RPZP.07.02.00-32-K003/16-00 z dnia 10.08.2016r.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego  zakłada wdrożenie i realizację usług wsparcia ekonomii społecznej (usług animacji lokalnej, usług rozwoju ES i usługi wsparcia istniejących PES), co prowadzić będzie do wzrostu poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, stworzenia warunków do funkcjonowania przedsiębiorstw ekonomii społecznej, a także wzmocnienia ich konkurencyjności, co w efekcie ma sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy i ograniczyć ryzyko bezrobocia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.owes.koszalin.pl.

Zapraszamy do współpracy!