Ogłaszamy Konkurs na Nowe Logo Biura Karier. Czekamy na ambitne prace oddające charakter naszej działalności. Dla zwycięzcy organizator zapewnia atrakcyjną nagrodę.

 Celem Konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logo Biura Karier, które będzie stanowiło oficjalną identyfikację graficzną biura. Kolorystyka grafiki powinna nawiązywać do obecnego logo Uczelni - Politechniki Koszalińskiej. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

Projekty logo należy przesyłać na adres bk@kariera.koszalin.pl do dnia 24 czerwca 2016 r. 
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
BIURA KARIER POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJI.    Organizator konkursu

1.    Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej.

II.    Cel i przedmiot konkursu

1.    Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Biura Karier Politechniki Koszalińskiej

2.    Logo wykorzystywane będzie przez Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3.    Konkurs trwa od 25.04.2016 r. do 24.06.2016 r.

III.    Warunki uczestnictwa w konkursie

1.    W konkursie mogą brać udział wszyscy studenci oraz absolwenci naszej Uczelni.
2.    Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).
3.    Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi
w regulaminie.
4.    Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5.    Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Politechniki Koszalińskiej. Politechnika Koszalińska ma prawo korzystać i rozpowszechniać dzieło oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem autora.
6.    Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
7.    Z osobą której projekt zostanie wybrany zostanie podpisana umowa określająca szczegóły przekazania pracy.

IV.    Forma prezentacji pracy konkursowej

1.   Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2.   Prace należy wykonać z wykorzystaniem technik komputerowych. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
- Pliki graficzne powinny zostać przekazane w formacie JPG.
- W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
- Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej (z oznaczeniem cmyk oraz RGB)  i czarno-białej.
3.   Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
•    być czytelne i łatwe do zapamiętania,
•    być łatwo identyfikowane z Politechnika Koszalińską
•    wzbudzać pozytywne emocje,
•    składać się z logotypu (stylizacji literowej) oraz z elementu graficznego będącego symbolem.
1.    Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym
i powinno  nawiązywać do kolorystyki stosowanej przez Politechnikę Koszalińską.
2.  Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs na logo Biura Karier”), w której uczestnik podaje:
•    imię i nazwisko,
•    wydział/instytut, kierunek, rok studiów,
•    płytę z nagraną pracą w oryginalnym formacie oraz skompresowany do formatu JPG wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany.

V.    Miejsce i termin składania prac konkursowych

1.    Prace należy składać do dnia 24.06.2016 r. w siedzibie Biura Karier (ul. Rejtana 11 – Dom Studenta nr 3)
2.    Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie
konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3.    Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4.    Organizator nie zwraca prac.

VI.    Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
•    zgodność projektu z identyfikacją graficzną Politechniki Koszalińskiej,
•    oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
•    czytelność i funkcjonalność projektu,
•    estetyka wykonania projektu.

VII.    Ocena prac konkursowych

1.    Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:
•    p. Anna Bartenowska-Krzos
•    p. Alina Anton
•    p. Katarzyna Kowalczyk
•    p. Aleksandra Gołdyn-Witkowska

VIII.    Rozstrzygnięcie konkursu

1.    W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
2.    Dla zwycięzców przewidziane są nagrody
3.    Planowana data ogłoszenia wyników 30.06.2016 r.
4.    Wyniki zostaną zamieszczone na stronie Biura Karier (www.kariera.koszalin.pl).