Sukces w życiu zawodowym zależy od naszych kompetencji twardych – czyli wiedzy i umiejętności związanych z konkretnym zawodem oraz od kompetencji miękkich – czyli umiejętności psychospołecznych, dzięki którym potrafimy efektywnie funkcjonować w relacjach międzyludzkich.

Na poszczególnych kierunkach Politechniki Koszalińskiej kształcone i rozwijane są głównie kompetencje zawodowe – twarde, związane bezpośrednio z określonym zawodem. Umiejętności miękkich uczymy się na ogół sami poprzez doświadczenie i obserwację. Wynikają one z naszej osobowości, dojrzałości emocjonalnej, przekonań i postaw. Kiedyś wysoki poziom umiejętności miękkich nazywany był mądrością życiową, dzisiaj określamy je często jako inteligencję emocjonalno – społeczną.

Biuro Karier wychodząc naprzeciw studentom, a w szczególności ich najbliższej przyszłości zawodowej realizuje projekt „Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej promotorem aktywności zawodowej na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji miękkich studentów, a także wsparcie ich w efektywnym wchodzeniu na rynek pracy. Chcemy, aby każdy nasz student mógł w przyszłości powiedzieć o sobie, że jest na drodze samorealizacji, spełnienia i satysfakcji z pracy.

Dzięki projektowi, którego termin realizacji przypada na okres od 01.11.2017 do 01.11.2019, 410 studentów wszystkich Wydziałów/Instytutu Politechniki Koszalińskiej, studiujących w trybie stacjonarnym I i II stopnia dwóch ostatnich semestrów studiów i przygotowujących się do wejścia na rynek pracy, skorzysta z pomocy doradcy zawodowego w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej i kształcenia przedsiębiorczości.
Studenci w ramach projektu będą mogli skorzystać z badań diagnozujących kompetencje, które uwzględnią różne parametry. Na podstawie wyników badań opracowane zostaną raporty, które wskazywać będą m.in. mocne i słabe strony oraz motywatory do działania charakterystyczne dla danej osoby.

Uczestnicy projektu, którzy podejmą pracę zgodną ze swoim kierunkiem wykształcenia otrzymują dodatkowe wsparcie w formie sesji coachingowych oraz mentoringu w miejscu pracy. Celem jest pomoc w adaptacji do miejsca pracy, wdrożenia młodego pracownika w szczegóły praktyczne zawodu oraz rozwijanie jego potencjału.

Poprzez działania w projekcie chcemy inicjować współpracę między różnymi środowiskami: Biuro Karier, Politechnika Koszalińska, studenci, pracodawcy, instytucje otoczenia biznesu. Chcemy pokazać, że razem możemy więcej, a rozwój kompetencji to droga do samorealizacji.

W ramach projektu została podpisana umowa o współpracy z Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową mająca na celu zapewnienia  wysokiego  poziomu  kształcenia  studentów  Politechniki Koszalińskiej, efektywnego wykorzystania nabytej przez nich wiedzy i umiejętności, a także zapewnienia wsparcia studentom w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. 

Zapraszamy pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem uczestników projektu do kontaktu z Biurem Karier Politechniki Koszalińskiej.